Terms and conditions

Algemene verkoopsvoorwaarden

  1. Alle facturen en koopwaren zijn contant betaalbaar te Opdorp.
  2. Alle facturen zijn uitsluitend betaalbaar aan DE KOMPANIE BV op het rekeningnummer van de KBC 734-0430133-44.
  3. Bij gebreke aan betaling van de facturen op de vervaldag is de klant en zonder verdere ingebrekestelling, een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag en zulks onverminderd een eventuele schadevergoeding.
  4. Bij niet tijdige betaling, is de klant en dit zonder verdere ingebrekestelling, eveneens een vergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd en dit met een minimum van 15 euro.
  5. Bij niet betaling van enig factuur op de vervaldag worden alle andere facturen van deze klant eveneens integraal opeisbaar en mag de verkoper naar keuze alle lopende bestellingen en leveringen schorsen, totdat alle openstaande facturen zijn betaald en dit zonder verdere ingebrekestelling.
  6. Alle klachten, zowel wat betreft de hoeveelheden als wat betreft de kwaliteit van de geleverde etenswaren en levensmiddelen, dienen ons ten laatste bij levering en per mail meegedeeld te worden.
  7. Voor alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de relatie tussen verkoper en koper zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.
  8. Huidige voorwaarden gelden voor alle verbintenissen tot verkoop of levering van diensten, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk andersluidende voorwaarden zouden zijn aanvaard door de verkoper.
  9. De klant erkent door een overeenkomst met de verkoper af te sluiten dat hij kennis heeft genomen van deze voorwaarden en ze te herkennen als een integrerend bestanddeel van de overeenkomst.
  10. De Nederlandstalige versie van de algemene verkoopsvoorwaarden is de oorspronkelijke tekst. In geval van interpretatiemoeilijkheden heeft de Nederlandse versie voorrang op de Franse.